HISWA-RECRON dient ernstige klacht in bij Gemeenteraad Wijdemeren

HISWA-RECRON heeft de gemeenteraad van Wijdemeren aangeschreven met een ernstige klacht over het niet nakomen van afspraken. In juli 2022 is een convenant gesloten tussen HISWA-RECRON, het Watersportverbond, de Vereniging Verenigde Bedrijven Boomhoek en Ondernemend Wijdemeren en het College van Burgemeester & Wethouders. In het convenant zijn afspraken gemaakt die grotendeels niet worden nagekomen. Dit maakt de organisatie bekend in een persbericht. 

et convenant werd gesloten naar aanleiding van een hoog oplopend conflict omtrent de voorgenomen heffing van sterk verhoogde(140%) (water)toeristenbelasting en de wens van de recreatiepartijen om te komen tot een hoogwaardiger en toekomstbestendig plassengebied. Onderdeel van de afspraken was het bij Gemeentewet instellen van een Adviescommissie Recreatie, waarin ondernemers en organisaties zitting kunnen hebben en adviezen geven over de besteding van gelden.

Geen reactie

Gerdina Krijger van HISWA-RECRON is verbolgen over het niet handelen van de gemeente. ‘Er is nog helemaal niets gebeurd. Wij hebben op 10 oktober de gemeente daarover per brief aangesproken. Een reactie bleef uit. Vervolgens op 27 januari een herinnering. En nog steeds blijft het stil’.

Het schrijven gericht aan de Gemeenteraad heeft nadrukkelijk één doel: dat de Gemeente invulling geeft aan haar verplichtingen voortvloeiend uit het convenant.

Door: Nationale Recreatiegids