Normal_waterplanten

In de Randmeren worden op kosten van de samenwerkende gemeenten al een aantal jaren waterplanten gemaaid voor de recreatievaart. In een driejarige pilot die deze zomer van start gaat, leveren lokale overheden en watersportsector gezamenlijk een bijdrage aan het bevaarbaar houden van de Randmeren. De wens om een groter oppervlak te maaien bracht overheid en sector bij elkaar.

Gastvrije Randmeren, HISWA , Watersportverbond en de havens in het gebied maakten samen een plan van aanpak en starten dit maaiseizoen met een driejarige  pilot. Gastvrije Randmeren en de watersportsector leveren hun bijdrage met respectievelijk inzet van middelen en inzet van vrijwilligers en personeel van jachthavens en watersportverenigingen. Op deze manier kan de overlast op een grotere schaal aangepakt worden dan voorheen mogelijk was.

Twee kanten van de medaille
Waterplanten zijn belangrijk voor een goede waterkwaliteit  en houden het water helder. De komst van meer waterplanten is dan ook een goede ontwikkeling. Maar het verkrijgen van helder water heeft een keerzijde: Er ontstaan midden in het recreatieseizoen  drijfvelden met fonteinkruiden, waarvan vooral watersporters veel hinder ondervinden. Havengingangen groeien dicht, de snelvaarbaan is niet meer snel te bevaren en boten en surfplanken komen vast te zitten in de waterplanten. En dat terwijl de Randmeren zo’n mooi vaargebied vormen.

Gastvrije Randmeren is meldpunt overlast
In aanloop naar het maaien hebben havenbeheerders, watersportverenigingen en individuele recreanten de coördinaten van de grootste probleem-gebieden doorgegeven aan de coöperatie. Dit jaar zijn er 66 meldingen gedaan over het Gooimeer, 14 meldingen over het Eemmeer en Nijkerkernauw, 51 meldingen met betrekking tot het Nuldernauw en Wolderwijd en 25 meldingen over Veluwemeer en Drontermeer. De melders konden dit jaar voor het eerst gebruik maken van een speciale meldingenmodule waarbij de overlast met markers op een kaart met tonnummers kon worden aangegeven.

Waar wordt gemaaid?
In samenspraak met de watersportsector is besloten waar er gemaaid wordt. De exacte maailocaties vindt u hier.

Vergunningen
Voor het maaien van waterplanten is een Nbw-vergunning nodig. De provincie Flevoland heeft de coöperatie Gastvrije Randmeren vrijstelling verleend voor het maaien van maximaal 150 ha in de Veluwerandmeren. De provincie Noord-Holland heeft voor drie jaar vergunning verleend voor het maaien van maximaal 200 ha in Eem- en Gooimeer. Het budget van de gemeenten is toereikend voor het maaien van minimaal 1/3 van de vergunde oppervlakte. Bij het maaien moet gewerkt worden volgens de voorschriften van de vergunning.

Wanneer wordt er gemaaid?
Vanaf maandag 23 juni wordt met de uitvoering van het maaien in de ondiepe delen gestart: het strand bij ’t kleine Zeetje (Eemmeer) en de haven van eiland de Schelp, haven van Huizerhoef en de toegangsgeul KNRM bij Blaricum (Gooimeer); havens van eilanden de Ral, Pierland en de Kluut (Veluwemeer) en Knarland (Wolderwijd);
Vanaf dinsdag 1 juli - eerder mag niet vanuit de vergunning - kan met uitvoering van maaien van de overige delen in het Veluwemeer, Wolderwijd, Eem- en Gooimeer gestart worden. Er wordt naar gestreefd uiterlijk 28 juli klaar te zijn met de werkzaamheden. De gebieden worden gemaaid met inzet van (drie) beroepsvissers.

Wat gebeurt er eingenlijk met het maaisel?
Vorig jaar is gestart met onderzoek naar de mogelijkheden van duurzame verwerking van het maaisel. Om te beginnen is het maaisel geanalyseerd en is gekeken naar de afzetmogelijkheden. De grootste uitdagingen worden gevormd door de volume-reductie (je wilt maaisel vervoeren, geen grote hoeveelheden water) en het feit dat er in relatief korte tijd een flinke hoeveelheid maaisel verwerkt moet worden.

© Nationale Recreatiegids