Logo_holwerd_aan_zee__logo_

De Stichting Holwerd aan Zee, Vogelbescherming Nederland, Provincie Friesland, Gemeente Noardeast-Fryslân en het Wetterskip Fryslân hebben een intentieovereenkomst getekend om samen het project ‘Holwerd aan Zee’ richting realisatie te brengen. Met het tekenen van deze overeenkomst komt de daadwerkelijke uitvoering van dit baanbrekende project een flinke stap dichterbij.

“Een dijk van een doorbraak, Holwerd aan Zee”. Zo heet het voorstel om letterlijk een dijkdoorbraak teweeg te brengen. Het project is een initiatief van de bewoners, ondersteund door de provincie Friesland, de gemeente Noardeast-Fryslân, de Coalitie Wadden Natuurlijk, het Rijk, de Vogelbescherming en andere partijen.
 

Gat in de Dijk

 
De bewoners willen met ‘een gat in de dijk’ een trendbreuk forceren in twee negatieve ontwikkelingen die het gebied al decennia kent; sociaaleconomische krimp en ecologische achteruitgang. Het gat in de dijk zal toegang geven tot een binnendijks gelegen zoutwatermeer met vogeleilanden, een jachthaven en boulevard, unieke recreatiewoningen, natuurbeleving en zilte teelten. Het doorsteken van een dijk en het herstellen van natuurlijke zoet-zoutovergangen is een flinke stap op weg naar een Vitale Kust en Herstel voedselweb en de schakelfunctie van de Waddenzee voor vogels en vissen.
 

Tweede fase

 
Door het ondertekenen van de intentieovereenkomst hebben de partijen afgesproken om gezamenlijk de voorbereidingen te treffen voor de tweede fase van het project Holwerd aan Zee. Het gaat om de daadwerkelijke inrichting van het gebied, zoals bijvoorbeeld de toegangsgeul door de kwelder, de schutsluis in de zeedijk, het getijdenmeer, broedeilanden, een boulevard en ruimte voor natuur en recreatie. Inclusief een ecologische verbinding met het achterland.
 

Definitief ontwerp

 
Er zijn al veel vooronderzoeken gedaan. Deze waren nodig om de partijen voldoende steun te geven om deze volgende stap in het proces te zetten. De, in de overeenkomst afgesproken, werkzaamheden zullen in 2020 leiden tot een definitief ontwerp en projectplanning. Dan worden ook afspraken gemaakt tussen de partijen over rollen en taken over de uitvoering en het beheer van Holwerd aan Zee. Een goed ontwerp is ook zeer belangrijk voor de vergunningprocedures.
 

Holwerd aan Zee komt steeds dichterbij

 
Eerder dit jaar heeft de Vogelbescherming, samen met de Waddenvereniging en It Fryske Gea, 15 miljoen euro gekregen van het Droomfonds van de Postcodeloterij voor Holwerd aan Zee. Ook de provincie Friesland en gemeente Noardeast-Fryslân hebben gezamenlijk 15 miljoen gereserveerd. Vorige maand is er een aanvraag ingediend bij het Waddenfonds. Aankomend voorjaar zal duidelijk worden of het Rijk, mede vanuit de Regiodeal Noordoost-Fryslân, het resterende gat in de begroting zal dekken. Daarmee komt de uitvoering van de tweede fase van Holwerd aan Zee steeds dichterbij.
 
Door: Nationale Recreatiegids