Waterschappen: waterbeheer ondanks tegenstellingen niet in geding

De Unie van Waterschappen (UvW) is niet bang dat het beheer van het water in Nederland na de verkiezingen in het geding komt, doordat de belangen van boeren en de landbouwsector botsen met die van de burgers, bedrijven of milieubeschermers. "Boeren hebben veel belang bij waterbeheer. De verantwoordelijkheid voor goed waterbeheer ligt bij alle partijen," zegt een woordvoerder van de UvW.

BoerBurgerBeweging (BBB) doet bij alle waterschappen in Nederland mee aan de verkiezingen en lijkt het goed te gaan doen. De partij belooft "op te komen voor het platteland". Op de kandidatenlijsten staan veel vertegenwoordigers met een boerenachtergrond. Boeren willen graag dat de grondwaterstand zo laag mogelijk wordt gehouden, zodat ze met zware machines hun land kunnen bewerken. Maar waterbeheerders zijn het erover eens dat het grondwaterpeil echt omhoog moet. Dat is beter voor natuur en milieu, met name in veenweidegebieden zoals het Groene Hart en Friesland, aangezien veen CO2 vasthoudt.

De verschillende belangen moeten volgens de UvW niet overdreven worden. "De situatie is vaak niet zo zwart-wit. Als je naar de waterkwaliteit kijkt is iedereen gebaat bij schoon en gezond water, ook de boeren. Zij zijn gebaat bij goed georganiseerd waterbeheer. Dat geldt ook voor natuurorganisaties", aldus de unie. "De kunst is een goede afweging maken tussen de verschillende belangen in een gebied. Daarvoor hebben we een waterschapsbestuur. Het is aan de kiezer welke partijen daar een meerderheid krijgen."

Te zwart-wit geschetst

Ook voor een botsing van belangen tussen waterschappen in de Randstad en de rest van Nederland is de UvW niet echt bevreesd. "Ook hier wordt de tegenstelling te zwart-wit geschetst. Het ligt niet altijd zo ver ver uit elkaar: iedereen heeft baat bij gezond en schoon water. Ook een gezonde bodem heeft bij iedere partij prioriteit. Iedereen is voor een veilige dijk en schoon water." Uit een verkiezingsonderzoek van de waterschappen komt naar voren dat kiezers in kustprovincies meer belang hechten aan stevige dijken, terwijl bewoners in de rest van Nederland afvoer van water bij extreem weer en ruimte voor de rivieren erg belangrijk vinden.

Uit de peiling in opdracht van de UvW blijkt dat ruim de helft van de kiezers (56 procent) van plan is te gaan stemmen voor de waterschapsverkiezingen. Dat zijn er iets meer dan vier jaar geleden, toen ruim 51 procent stemde. Vrouwen denken vaker te gaan stemmen dan mannen. Voor vrouwen is schoon water in sloten, plassen en natuurgebieden het belangrijkste thema. Mannen hebben meer met bouwen en onderhoud van dijken. Waterschap Scheldestromen in Zeeland is het bekendste schap onder de inwoners.

Door: ANP