110 miljoen vrijgemaakt door kabinet voor investeringen in nature-based solutions

Afgelopen vrijdag maakte het kabinet bekend 110 miljoen euro te investeren in kennisprogramma NL2120. Hierin werken overheden, natuurorganisaties, ingenieursbureaus, baggerbedrijven en kennisinstellingen samen aan nature-based oplossingen voor grote uitdagingen op het gebied van klimaat, natuurinclusieve landbouw, biodiversiteit en wonen. Dit meldt Staatsbosbeheer. 

Nature-based oplossingen zijn de laatste jaren onderdeel geworden van internationale verdragen, zoals de Europese Green Deal en het Global biodiversity framework van de Verenigde Naties. Bekende voorbeelden in Nederland zijn kustversterking met zand en stadsparken voor wateropvang en verkoeling. De markt voor nature-based oplossingen groeit razendsnel. Zo neemt besteding vanuit internationale klimaatfondsen naar verwachting toe tot 700 tot 800 miljard euro in 2050. Het kennisprogramma richt zich onder andere op bodemdalingsgebieden.

Een concreet voorbeeld hiervan is een experiment in een innovatiepolder in Friesland van 105 hectare waar het waterpeil wordt verhoogd. Het doel is om de bodemdaling en de grote hoeveelheid broeikasgassen die hierbij vrijkomen af te remmen. Het is een voorbeeld van concrete oplossingen die moeten leiden tot nieuwe, toekomstbestendige en economisch rendabele vormen van landgebruik.

Getijdeparken

In de regio Rotterdam-Dordrecht lopen er pilots met getijdeparken, waarbij harde oevers zijn vervangen door geleidelijk aflopende groene oevers. De invloed van eb en vloed keert daarbij terug, wat bijdraagt aan biodiversiteit. Een andere focus is de toename van groen in de stad, wat de leefbaarheid vergroot en hittestress vermindert op warme dagen. 

Door: Nationale Recreatiegids