Provincies Brabant en Limburg komen in actie tegen illegale waterputten in De Peel

De provincies Limburg en Brabant gaan in de Peel controleren op illegale waterputten. Dit doen ze om te voorkomen dat boeren zonder vergunning grondwater oppompen om hun land te beregenen, want dat mag niet meer van de rechter. Dit meldt Vroege Vogels.

Door een uitspraak van de Raad van State moet paal en perk worden gesteld aan het onttrekken van grondwater uit bufferzones rond Natura2000-gebieden in de Peel voor het beregenen met grondwater van open agrarische teelten. Dit om uitdroging van de Peel te voorkomen.

Vergunningen

Nieuwe vergunningen voor grondwateronttrekking worden hierdoor ook niet meer vergeven. Oude vergunningne blijven wel geldig. Tot voor kort konden de boeren een vrijstelling krijgen van de vergunningsplicht in de wet natuurbescherming voor het onttrekken van grondwater voor het beregenen. Die vrijstelling krijgen ze niet meer. Ze moeten een vergunning kunnen laten zien. Uit onderzoek blijkt echter dat meer boeren dergelijke vergunning hebben dan gedacht. 

De woordvoerster zei dat het besluit overigens een tussenstap is: het moet worden gezien in het grotere kader van de transitie naar gewassen die minder water nodig hebben, en verdergaand natuurherstel in de Peel. Voor juli 2023 moet een gebiedsplan aan minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) worden voorgelegd, waarin ook duidelijkheid is over de aanpak van de stikstofoverlast. Het kan dat dan veel boeren alsnog moeten stoppen, verkassen of innoveren omdat ze piekbelaster zijn. In dat geval houdt ook het beregenen op door die boer.

Door: Nationale Recreatiegids