Normal_watersport__zeilen__toeristenspreiding__friesland__bootjes__mooi_weer__boei

Het zoeken naar een juiste balans in spreiding van toerisme is een van de belangrijkste uitgangspunten van de provincie Friesland in haar nieuwe beleid voor recreatie en toerisme. Het vormt de essentie van de Beleidsnota Gastvrij Fryslân 2028, waarover de Staten op 22 april een besluit nemen. Dit meldt de provincie Friesland.

Het spreiden van toerisme moet bijdragen aan de leefbaarheid van de provincie, en een positieve impuls geven aan het woon-, leef- en werkgenot van de Friezen. ‘’Meer groei van recreatie en toerisme, maar op een slimme manier zodat Fryslân ervan profiteert. Dat is ons doel’’, zegt gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder.
 

Zeven opgaven

 
De provincie zet daarvoor de komende jaren in op zeven opgaven. Dit zijn: slimme groei, toekomstbestendige banen, bestemmingsbeheer, vitale waterrecreatie, vitale logiesaccommodaties, complete dagrecreatieve netwerken en toeristische data. Deze opgaven zijn opgesteld met de Toerisme Alliantie Friesland, waarin ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden zijn vertegenwoordigd, en de brancheorganisaties.
 

Slimme groei

 
Op 18 december 2019 is de startnotitie Gastvrij Fryslân vastgesteld door Provinciale Staten. Er is gekozen voor variant 3: slimme groei met een plus op marketing en op het benutten van koppelkansen. Hiervoor is ruim 23 miljoen euro beschikbaar. In de beleidsnota is per opgave aangegeven welke kansen er zijn. In het uitvoeringsprogramma wordt dit nog verder uitgewerkt en concreter gemaakt. Dit programma wordt naar verwachting in mei 2020 vastgesteld door Gedeputeerde Staten.
 
Door: Nationale Recreatiegids