Normal_verkiezingsbeeld__logo_

Voor de recreatiesector zijn deze komende Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen van groot belang. Wie de verkiezingsprogramma's leest doet er goed aan te kijken welke wensen en voornemens partijen hebben op terreinen als toerisme, de energietransitie en vakantieparken. Dit meldt RECRON.

De Vereniging voor Recreatieondernemers Nederland (RECRON) zette in de aanloop naar Provinciale Statenverkiezingen en Waterschapverkiezingen op 20 maart een aantal zaken op een rij die belangrijk zijn om rekening mee te houden voor mensen die werken in de recreatiesector. 
 

RECRON over Energietransitie

 
De duurzaamheidambities die het kabinet heeft neergelegd, en die in het klimaatakkoord uitwerking heeft gegeven, zullen de komende jaren het nodige gaan vragen van de recreatiesector. Vanuit het rijk worden energiebesparings- en opwekkingsregels opgelegd, maar ook de provincies zullen de komende jaren stappen moeten zetten om hun aandeel energieneutraliteit te leveren. Dat kan met aanvullende maatregelen, maar bijvoorbeeld ook door middel van het aanleggen van wind- of zonneparken. RECRON omarmt de duurzaamheidsambities, omdat onze sector daar zeker op de lange termijn zijn vruchten van zal plukken, maar het kan niet zo zijn dat er een onevenredig groot beroep wordt gedaan op het investeringsvermogen van de ondernemer. Wanneer ondernemers nodig zijn om deze doelstellingen te behalen, is het niet meer dan logisch dat de recreatieondernemer met een belang ook (financieel) kan participeren in het proces. 
 

RECRON over Ruimtelijke omgeving

 
De provincie heeft, al dan niet in samenwerking met gemeenten, een grote verantwoordelijkheid wanneer het gaat over de inrichting van de ruimtelijke omgeving. Of het nu om het aanleggen van wegen gaat, het herbestemmen van ontroerend goed, of het bouwen van woningen, de provincie zal er een visie voor neerleggen. Voor uw gasten is bereikbaarheid en kwalitatief goede voorzieningen in de regio van belang in hun keuze voor een recreatiebedrijf. Ook bij de implementatie van de nieuwe Omgevingswet willen veel provincies een regierol gaan pakken. Dat betekent heel concreet dat de provincie een grote rol gaat spelen in de wet en regelgeving rondom de fysieke uitbreiding of transformatie van een bedrijf. Politieke partijen kennen onderling veel verschillende visies in aanpak om investeringen in de ruimtelijke leefomgeving, en de mogelijkheden voor u als ondernemer, uit te breiden of juist te beperken. Er valt op dit thema dus echt wat te kiezen. 
 

RECRON over Vitale Vakantieparken

 
Steeds meer provincies kiezen ervoor om een investeringsfonds of ontwikkelmaatschappij op te starten om de recreatiesector te vitaliseren. RECRON heeft de afgelopen jaren op provinciaal en op landelijk niveau een succesvolle lobby gevoerd, om de urgentie hiervan te bepleiten. De aanpak van de onderlinge provincies verschilt nog steeds, met wisselende resultaten. Provincies die de nadruk leggen op ondermijnende activiteiten, tegenover de provincies die kiezen voor economische kansen voor de recreatiesector. In de verschillende verkiezingsprogramma's kunt u (als het goed is!) nalezen wat de politieke partijen willen met recreatie en toerisme, en op welke wijze ze deze sector willen vitaliseren. We zien nu al dat de aanpak van overheden veel succesvoller uitpakken wanneer deze in samenwerking met de ondernemers is aangegaan, en wanneer overheden de economische meerwaarde van de recreatiesector onderkennen. Partijen die via de Provinciale Staten blijven investeren in recreatie en toerisme, zowel financieel als faciliterend, kunnen op de steun van RECRON rekenen.
 
Door: RECRON / Nationale Recreatiegids