Normal_gas__gasvlam

Recent werd duidelijk dat de Wet Voortgang EnergieTransitie (VET), en het daarmee gepaard gaande aansluitverbod op aardgas, ook grote consequenties kan hebben voor recreatieondernemers die het aardgasnet niet in eigen beheer hebben. Dit meldt de Vereniging voor Recreatieondernemers Nederland (RECRON).

De VET regelt dat er sprake is van een verbod op aardgasaansluiting bij  nieuwbouwwoningen waar de omgevingsvergunning na 1 juli 2018 is aangevraagd. Gemeenten mogen slechts bij 'zwaarwegend algemeen belang' een gebied aanwijzen als uitzonderingssituatie. Een recreatieterrein valt niet onder dit algemene belang.
 

Problemen voor ondernemers 

 
Recreatieondernemers kunnen in de problemen komen in die gevallen dat er een nieuw verblijfsobject op de (huur)kavel wordt gezet door de recreatieondernemer, de bestaande huurder of een nieuwe huurder. In al die gevallen is er sprake van een nieuwe aansluiting van een 'nieuwbouwwoning', blijkt nu in de praktijk, en valt die situatie onder het aansluitverbod. In geval een bestaand verblijfsobject van eigenaar wisselt op dezelfde (huur)kavel, blijft de aansluiting gewoon geldig.
 

Onwenselijke situatie

 
RECRON vindt de situatie ongewenst, omdat volgens hen vernieuwing tot stilstand komt, de exploitatie van de ondernemer wordt bemoeilijkt en er per kavel naar alternatieven moet worden gezocht wat kosteninefficiënt is. Bovendien zijn er voor chalets nog weinig alternatieve mogelijkheden in de markt.
 

Alternatieven ontoereikend

 
Arthur Helling van RECRON: "Je bent hiermee in feite ineens geen baas meer over je eigen bedrijfsvoering en exploitatie. De alternatieven in de woningbouw, zoals warmtepompen, zijn echter voor bijvoorbeeld particuliere chalets, die bovendien vaak maar een beperkt deel van het jaar actief gebruikt worden, gewoon geen reëel alternatief in tegenstelling tot bij woningbouw. Van het gas af is in onze branche bij bestaande parken nog complex. Een overgangstermijn of uitfaseringstermijn zou hier op zijn plaats zijn."
 
De vereniging van recreatieondernemers beraadt zich op dit moment over deze situatie en zal in overleg treden met de regionale netwerkbeheerders en het ministerie over de gevolgen voor recreatieondernemers.
 
Door: Nationale Recreatiegids